Ho Chi Minh City University of Transport

 

Ho Chi Minh City University of Transport

Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
2 Đường D3, Phường 25
Ho Chi Minh City
Vietnam https://ut.edu.vn/en/
Latest update: 02/14/2018

Actions towards sustainability for this university